Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem) określa ogólne zasady i warunki sprzedaży w sklepie internetowym pod nazwą Atelier Misko działającym za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.ateliermisko.com (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), prowadzonym przez Zuzannę Miśko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Atelier Misko Zuzanna Miśko, ul Górskiego 10/54, 80-336, Gdańsk, NIP: 676-211-15-57 (zwana dalej „Sprzedawcą").

 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego – określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu internetowego, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji prac dostępnych w ofercie Sklepu internetowego, składania zamówień w Sklepie internetowym oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

 3. Każdy użytkownik składająca zamówienie (zwany dalej „Klientem”) w Sklepie internetowym zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego.

 5. Administratorem danych osobowych jest Zuzanna Miśko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Atelier Misko Zuzanna Miśko, ul Górskiego 10/54, 80-336, Gdańsk, NIP: 676-211-15-57

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż prac, które są dziełami (zwanych dalej „Pracami”).

 2. Informacje o Pracach w Sklepie internetowym, m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 3. Prace w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na Stronie internetowej znajdują się informacje o cenie Prac oraz czy jest to oryginał czy replika Pracy. 

 4. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby prezentowane zdjęcia oferowanych Prac były rzetelne i odzwierciedlały ich rzeczywisty stan a w szczególności kolory. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, wynikają z powodów technicznych i Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie wątpliwości z prezentacją internetową Prac należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep internetowy Prac przy pomocy sieci elektronicznej.

 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient, który nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do sklepu internetowego.

 3. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze Sklepu internetowego („Klient”) a Zuzanną Miśko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Atelier Misko Zuzanna Miśko, ul Górskiego 10/54, 80-336, Gdańsk.

 2. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu internetowego.

 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 4. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem założonego konta lub poprzez złożenie jednorazowego zamówienia bez dokonywania rejestracji.

 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego, wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i wystawienia dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu realizacji zamówienia.

 7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Prac z dostępnej oferty Sklepu internetowego, ich kolorystyki, rozmiarów oraz  ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi  ofertę Klienta złożoną Zuzannie Miśko prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Atelier Misko Zuzanna Miśko, ul Górskiego 10/54, 80-336, Gdańsk, co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

 10. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

 11. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionych Prac. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Prac składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku zmiany w zamówieniu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu internetowego telefonicznie bądź przez e-mail. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta.

 12. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Prac w Sklepie Internetowym Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

 13. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w pkt IV ust. 13, Sprzedawca może zaproponować Klientowi: 

  1. anulowanie całości zamówienia. Wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia; 

  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie. Wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa; 

  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa. Wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia.

 14. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

V. Płatności

 1. Informacja o cenie zakupu Prac w Sklepie internetowym jest podawana na jego stronie. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są cenami brutto w Euro.

 3. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

 4. Podane ceny wyrobów nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

 5. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 6. Klient może wybrać następujące sposoby płatności ceny za zamówione Towary oraz opłat za dostawę zamówionych towarów: 

  1. płatność za pomocą systemu PayPal;

  2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Zuzanna Miśko Atelier Misko o numerze:

   PL 82 1050 1025 1000 0097 3485 0713 (dla przelewów w EUR)
   Atelier Misko Zuzanna Miśko, ul Górskiego 10/54, 80-336, Gdańsk.

 7. W przypadku płatności dokonanej za pomocą serwisu płatności pozytywna autoryzacja transakcji jest warunkiem zrealizowania zamówienia.

 8. W przypadku wybrania płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

 9. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy.

VI. Dostawa i odbiór

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres wskazany w zamówieniu.

 2. Koszty przesyłki zakupionych Prac ponosi Klient.

 3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności drogą elektroniczną lub przelewem na rachunek bankowy rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w momencie zaksięgowania kwoty płatności

 4. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć czternastu (14) dni, a w żadnym razie trzydziestu (40) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Sprzedawca dołącza do każdej przesłanej Pracy dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem i zwrotnego odesłania zamówionych Prac do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

VII. Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Prac z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od daty jego otrzymania. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Prac z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 2. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] a reklamowane Prace wraz z (jeśli to możliwe) dowodem zakupu należy dostarczyć Sprzedawcy na adres Zuzanna Miśko, ul Górskiego 10/54, 80-336, Gdańsk, z dopiskiem: „Reklamacja Atelier Misko”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowane Prace i powiadomi Klienta będącego Konsumentem o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedzi udziela na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Prac.

 5. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe Sprzedawca zaproponuje Klientowi inną Pracę stanowiącą substytut wadliwej Pracy lub zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru w ciągu czternastu (14) dni.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia objęcia produktu w posiadanie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

 2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionych produktów do Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być kompletny.

 3. Sprzedawca w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Prace wykonane na indywidualne zamówienie (malowane, opracowane), prace nieprefabrykowane, dzieła oryginalne oraz wytworzone według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb jak również prace opatrzone podpisem z dedykacją Autora nie podlegają wymianie i zwrotowi. 

 6. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

 7. Koszt odesłania Prac do Sprzedawcy ponosi Klient.

IX. Prawa autorskie

Do Sprzedawcy należą wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego i podlegają ochronie prawnej. Prawami autorskimi objęte są również tworzone przez Autora dzieła – Prace.

 

X. Oświadczenie

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zuzannę Miśko Atelier Misko, Zuzanna Miśko, ul Górskiego 10/54, 80-336, Gdańsk, NIP: 676-211-15-57, właściciela oraz administratora Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Prac, znajdujących się pod adresem elektronicznym www.ateliermisko.com (dalej zwanym Administratorem) moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email. Dane te zostały zebrane przez Administratora za moją zgodą i będą przetwarzane w celu zapewnienia Administratorowi możliwości skontaktowania się ze mną dla potrzeb realizacji dokonanych przeze mnie zakupów korzystając ze strony Administratora.

 2. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż: 

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Zuzanna Miśko, ul Górskiego 10/54, 80-336, Gdańsk, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Prac, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.ateliermisko.com

  2. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być partnerzy handlowi Administratora.

  3. Administrator będzie przechowywał moje dane osobowe przez okres wykonywania przez niego działalności gospodarczej, który obecnie nie jest możliwy do określenia.

  4. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a w razie ich niepodania Administrator nie będzie mógł zrealizować mojego zamówienia, ani przesyłać mi informacji marketingowych za moją uprzednią zgodą.

  6. Administrator może dokonywać profilowania moich danych osobowych w celu zakwalifikowania mnie do oferowanych przez niego produktów lub innych aktywności (profilowanie będzie dotyczyć moich preferencji zakupowych).

  7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

  8. Administrator zapewnia, iż moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.

XI. Pozostałe

 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu internetowego.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz ilości Prac znajdujących się w Sklepie internetowym, wycofywania lub wprowadzania nowych Prac do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, jaki i również ich modyfikacji na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Prac oferowanych przez Sklep internetowy przed dokonaniem ww. zmian.

 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

 5. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

 7. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.ateliermisko.com zwanego dalej „Atelier Misko”.

 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 3. Korzystając ze sklepu internetowego Atelier Misko, w tym składając zamówienia Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na tej stronie.

 4. Administratorem danych osobowych Klientów w Atelier Misko jest Zuzanna Miśko, ul Górskiego 10/54, 80-336, Gdańsk, NIP: 676-211-15-57, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego Atelier Misko dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Prac przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

 5. Zakres zbierania danych: 

  1. Sprzedawca zbiera dane osób korzystających z Atelier Misko, w szczególności składających zamówienia w sposób określony w Regulaminie lub zapisanych do newslettera.

  2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy jak również numeru telefonu.

 6. Cel zbierania danych: 

  1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowej Klientów, gdy jest to niezbędne do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 7. Prawo dostępu: 

  1. Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

  2. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, gdy Sprzedawca zamierza przekazać je innemu administratorowi danych.

  3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 8. Dostęp do danych osób trzecich: 

  1. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Atelier Misko, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

  2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych: 

  1. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z RODO rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz prawodawstwem krajowym.

  2. Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 10. Wyłączenie odpowiedzialności: 

Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach Atelier Misko komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 1. Polityka Cookies (tak zwane ciasteczka): 

  1. Sklep Atelier Misko posługuje się plikami zwanymi cookies. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta sklepu przez nasz serwer i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej naszego Sklepu.

  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu partnerów.

  4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

 2. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres mailowy [email protected].